Nabór ZSZ zawód wędliniarz

 

  ZAWÓD: WĘDLINIARZ
1.    CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Absolwent po zakończeniu procesu kształcenia posiada umiejętności:
•    produkuje wędzonki, kiełbasy, konserwy, wędliny podrobowe,
•    przeprowadza rozbiór, wykrawanie oraz klasyfikację mięsa,
•    obsługuje maszyny stosowane w przetwórstwie mięsnym.
Absolwenci szkoły po uzyskaniu tytułu wędliniarz w zakładach mięsnych oraz  zakładach garmażeryjnych.

2.    WARUNKI KSZTAŁCENIA
•    Czas trwania nauki - 3 lata.
•    Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację "Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych”.
•    Program nauczania obejmuje:
- przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w szkole zasadniczej,
- przedmioty zawodowe związane z techniką i technologią produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych, przygotowaniem do prowadzenia działalności gospodarczej oraz język obcy zawodowy. Przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.
•    Uczniowie w I i II klasie przez trzy dni w tygodniu odbywają zajęcia w szkole, przez dwa dni zajęcia praktyczne w zakładzie pracy; w III klasie nauka w szkole przez dwa dni, zajęcia praktyczne trzy dni.
•    Uczniowie szkoły zawodowej mogą zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o naukę zawodu i otrzymać status pracownika młodocianego. W związku z tym przysługują im uprawnienia pracownicze:
- wynagrodzenie za pracę (ok. 100 zł, w zależności od roku nauki),
- opłacanie składki ZUS emerytalnej i zdrowotnej,
- wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy
- zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie (na drukach ZUSZLA)
- prawo do urlopu wypoczynkowego.
•    Uczniowie szkoły zawodowej, którzy nie podpiszą umów z pracodawcami odbywają zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę. W przypadku tego rodzaju zajęć uczniom nie przysługują uprawnienia pracownicze.
•    Absolwenci ZSZ mogą uzyskać tytuł technika technologii żywności po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i ukończeniu kursu zawodowego, na koniec którego zdają egzamin potwierdzający kwalifikację "Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych”.

 

Dział:

UNCACHEABLE','This preset cannot be cached'); define('L_PRESETEDITOR_MSG_ERR_GUEST','You are not allowed to manage presets. See $config_stat_guest_preset_manage and $config_stat_user_preset_manage.'); define('L_PRESETEDITOR_MSG_PRESET_DELETE','Do you really want to delete this preset'); define('L_PRESETEDITOR_MSG_PRESET_DELETED','Preset deleted'); define('L_PRESETEDITOR_MSG_PRESET_SAVED','Saved preset'); // anonymous_redirect.php define('L_ANONYMOUS_REDIRECT','You are redirected anonymously to:'); // menu-texts define('L_MENU_WEBSITE','Visit Website'); define('L_MENU_ABOUT','About CrazyStat'); define('L_MENU_STATISTIC','Open Statistic'); // modules define('L_MODULES_HIT_P','Hits'); define('L_MODULES_HIT_S','Hit'); define('L_MODULES_WEEKDAY_P','Weekdays'); define('L_MODULES_WEEKDAY_S','Weekday'); define('L_MODULES_MONTH_P','Months'); define('L_MODULES_MONTH_S','Month'); define('L_MODULES_DAY_P','Days'); define('L_MODULES_DAY_S','Day'); define('L_MODULES_HOUR_P','Hours'); define('L_MODULES_HOUR_S','Hour'); define('L_MODULES_BROWSER_P','Browsers'); define('L_MODULES_BROWSER_S','Browser'); define('L_MODULES_FILE_P','Files'); define('L_MODULES_FILE_S','File'); define('L_MODULES_RESOLUTION_P','Resolutions'); define('L_MODULES_RESOLUTION_S','Resolution'); define('L_MODULES_COLORDEPTH_P','Color Depths'); define('L_MODULES_COLORDEPTH_S','Color Depth'); define('L_MODULES_SYSTEM_P','Systems'); define('L_MODULES_SYSTEM_S','System'); define('L_MODULES_REFERER_P','Referrer'); define('L_MODULES_REFERER_S','Referrer'); define('L_MODULES_KEYWORD_P','Keywords'); define('L_MODULES_KEYWORD_S','Keyword'); // general error messages define('L_MSG_ERR_INCLUDE_ONLY','This file cannot be opened directly.'); define('L_MSG_ERR_NO_MODULE','No module specified or no such module.'); define('L_MSG_ERR','Error'); define('L_MSG_ERR_CONTINUE','Continue'); // general texts define('L_LOGOUT','Logout'); define('L_CLOSE','Close'); define('L_OK','OK'); define('L_NUMBER','No.'); define('L_TIME','Time'); define('L_DATE','Date'); define('L_IP','IP'); define('L_USERAGENT','User Agent'); define('L_BIT','Bit'); define('L_DATE_FORMAT','Y/m/d'); define('L_TIME_FORMAT','H:i:s'); define('L_GO','Go'); define('L_PLEASE_WAIT','Please wait ...'); define('L_HITS','Hits'); define('L_VISITS','Visits'); define('L_PAGEIMPRESSIONS','Page Views'); define('L_BACK','Back'); define('L_CANCEL','Cancel'); define('L_DELETE','Delete'); define('L_REFRESH','Refresh'); define('L_AND','and'); define('L_LANGUAGE','Language'); define('L_NAME','Name'); define('L_DECIMAL_SEPARATOR','.'); define('L_THOUSANDS_SEPARATOR',','); define('L_AVG_SYMBOL','~'); define('L_MINUTES','minutes'); define('L_MINUTES_ABR','min'); define('L_SECONDS','seconds'); define('L_SECONDS_ABR','s'); define('L_HOURS','hours'); define('L_HOURS_ABR','h'); define('L_DAYS','days'); define('L_days_ABR','d'); ?>