Zasady rekrutacji 2018/2019

ZASADY REKRUTACJI
DO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

I. Harmonogram naboru na rok 2018/19

 

od 21 maja do 20 czerwca 2018 r., do godz. 12.00 Składanie wniosku o przyjęcie do szkół wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)
22 czerwca - 26 czerwca 2018r., do godz. 12.00
 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkół o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do 27 czerwca 2018r. Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów
12 lipca 2018r., do godz. 12.00
 
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia
od 12 lipca 2018 r., godz. 12.00 do
19 lipca 2018 r., godz. 12.00.
Termin potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie przez zakwalifikowanych kandydatów oryginału świadectwa i zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym oraz zaświadczenia lekarskiego (skierowania na badania lekarskie będą wydawane po złożeniu przez Kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły)
20 lipca 2018 r., do godz. 12.00
 
Ogłoszenie list przyjętych
W przypadku wolnych miejsc - rekrutacja uzupełniająca wg harmonogramu
od 24 lipca 2018r., godz. 12.00 do
25 lipca 2018r, godz.12.00
Składanie wniosku o przyjęcie do szkół wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych
Do 27 lipca 2018r. Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów
14 sierpnia 2018r., do godz. 15.00 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia
Od 14 sierpnia 2018r., godz. 12.00 do
20 sierpnia 2018r., godz. 15.00
Termin potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie przez zakwalifikowanych kandydatów oryginału świadectwa i zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym oraz zaświadczenia lekarskiego (skierowania na badania lekarskie będą wydawane po złożeniu przez Kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły)
21 sierpnia 2018r., do godz. 12.00 Ogłoszenie list przyjętych

 
II. Szczegółowe zasady rekrutacji
1. Do klasy pierwszej Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowania na badania lekarskie wydawane będą w sekretariacie uczniowskim.
 
2. Zakwalifikowanie kandydata do danej klasy następuje na podstawie liczby punktów za oceny
z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum (patrz punkt 3), za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum. Ponadto kandydaci w chwili potwierdzenia woli podjęcia nauki powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 
3. W procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/19 uwzględniane będą oceny z przedmiotów

  1. Technikum nr 6:
  1. język polski
  2. matematyka
  3. biologia
  4. zajęcia techniczne

 

  1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6:
  1. język polski
  2. matematyka
  3. zajęcia techniczne
  4. plastyka

 
 
4. Sposób przeliczania na punkty:
a) wyrażone w skali procentowej wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), z:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
przelicza się na punkty mnożąc uzyskany wynik procentowy przez 0,2
b) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty w następujący sposób:
1) stopień celujący - 18 punktów
2) stopień bardzo dobry - 17 punktów
3) stopień dobry - 14 punktów
4) stopień dostateczny - 8 punktów
5) stopień dopuszczający - 2 punkty
c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
d) inne szkolne lub pozaszkolne osiągnięcia ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum (na podstawie Zarządzenia Nr 89 / 2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2017 r.) przelicza się w następujący sposób:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
3 punkty;
 4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1) – 4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 2.
6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 
5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się
3 punkty.
 
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 
8. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
9. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, wymienionych w punktach 3 - 8, ustala się dodatkowe kryteria
w porządku hierarchicznym :
1) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) ocena zachowania.
 
Podstawa prawna:

 
 
Oferta edukacyjna [ zobacz >>] Opisy zawodów [ zobacz >> ]
________________________________________________________

Dział: