Wędliniarz

WĘDLINIARZ

Jeżeli jesteś smakoszem chcącym poznawać smaki tradycyjnych polskich wędlin – to zawód dla Ciebie!
Wędliniarz to bardzo deficytowy i poszukiwany zawód zarówno w Łodzi i okolicy, jak i w całej Polsce,  w wielu krajach europejskich!

Nauczysz się:

 • Wytwarzać wspaniałe, tradycyjne wędzonki, kiełbasy, wyroby garmażeryjne,
 • Przygotowywać elementy kulinarne do wykorzystania w gastronomii,
 • Obsługiwać specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w przetwórstwie wędliniarskim.

Czeka na ciebie atrakcyjna i dobrze płatna praca:

 • w zakładach przetwórstwa mięsnego i garmażeryjnych
 • w działach garmażeryjnych i mięsnych hiper- i supermarketów
 • w sklepach mięsnych i garmażeryjnych.

Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Jeszcze trochę o zawodzie…
Wędliniarz to zawód dla osób otwartych na nowości kulinarne, chcących poznawać smaki
i metody produkcji zarówno nowych jak i tradycyjnych przetworów mięsnych, zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. W trakcie nauki uczniowie zdobędą umiejętności wytwarzania różnego rodzaju wyrobów mięsnych, wykrawania elementów gastronomicznych, przeprowadzania obróbki termicznej surowców i produktów. Nauczą się również przygotowywać wędliny i elementy kulinarne do sprzedaży. Wędliniarz w obecnych czasach korzysta z wielu specjalistycznych maszyn i urządzeń, które uczniowie nauczą się obsługiwać. Od samego początku nauki, przyszli wędliniarze będą wdrażani do szczególnej dbałości o higienę produkcji i najwyższą jakość wyrobów.
 
Przebieg nauki
Nauka trwa 3 lata.
Program nauczania obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w branżowej szkole
  I stopnia,
 • przedmioty zawodowe związane z techniką i technologią przetwórstwa mięsa – rozbiór półtusz, produkcja wędlin i wędzonek oraz wyrobów tłuszczowych, przygotowaniem do prowadzenia działalności gospodarczej oraz język obcy zawodowy. Przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych
  i praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w szkole.

Zajęcia praktyczne
Kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne) odbywają się w renomowanych, najnowocześniejszych zakładach przetwórstwa mięsnego, np. ZM Zbyszko, PAMSO S.A.
W I i II klasie uczniowie przez trzy dni w tygodniu odbywają zajęcia w szkole, przez dwa dni zajęcia praktyczne w zakładzie pracy; w III klasie nauka w szkole to dwa dni, zajęcia praktyczne - trzy dni.
 Na czas nauki uczeń zawiera umowę z wybranym przez siebie pracodawcą, u którego będzie odbywał praktyczną naukę zawodu i uzyskuje status młodocianego pracownika. Młodociani pracownicy objęci są przepisami kodeksu pracy.
W związku z tym przysługują im uprawnienia pracownicze, m. in.:

 • wynagrodzenie za pracę (zgodne z obowiązującymi przepisami, w zależności od roku nauki)
 • opłacanie składki ZUS emerytalnej i zdrowotnej,
 • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy
 • zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie (na drukach ZUSZLA)
 • prawo do urlopu wypoczynkowego.

Egzaminy
Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację TG.05 „Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych”.
Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach zrzeszonych w Rzemiośle, przystępują do egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą
w Łodzi i po jego zdaniu otrzymują świadectwo czeladnicze.
Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego.
Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu organizowaną w zakładach niezrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej, zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu, otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wędliniarz.
 
A po ukończeniu szkoły możesz…

- pracować w:

 • zakładach przetwórstwa mięsnego
 • zakładach gastronomicznych i garmażeryjnych
 • działach mięsnych i garmażeryjnych hiper- i supermarketów
 • sklepach mięsnych i garmażeryjnych

- kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje TG.17 "Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych" uzyskują tytuł technika technologii żywności.

- prowadzić własną firmę.

Załącznik: 
Dział: