Projekt „Zdobywam wiedzę - zdobywam świat”

Nabór uczestników rozpoczynamy już 01.02. 2017 r.! 
Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu przygotowanego dla Uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi   projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Zdobywam wiedzę –  zdobywam świat”. Projekt trwa dwa lata (01.01.2016 - 31.12.2018)
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności
2. Wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych
4. Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej
5. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK, w tym włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego  
Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 12 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w zakresie korzystania z narzędzi TIK, poprzez warsztaty i studia podyplomowe. Celem projektu dla 120 uczniów technikum jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności poprzez zajęcia dodatkowe i wycieczki edukacyjne.
By cele projektu osiągnąć, podejmiemy następujące działania:
1. wdrożymy projekt edukacyjny z zakresu przedmiotów przyrodniczych w oparciu o metodę eksperymentu – warsztaty wyjazdowe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i lekcje planowe
2. zorganizujemy zajęcia dodatkowe dla uczniów – 1326 h
3. przeprowadzimy indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów – 480 h
4. przeszkolimy nauczycieli – 400 h (poza tym 2 osoby ukończą studia podyplomowe z zakresu TIK)
5. doposażymy pracownie w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
Nabór uczestników rozpoczynamy już 01.02. 2017 r.!

Dział: