„Normy w moim życiu” - konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym  „Normy w moim życiu”.
Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zdjęcia/cyklu zdjęć (maksymalnie 6), dokumentujących wykorzystanie norm w codziennym życiu. Można uwzględnić więcej niż jedną normę tylko wtedy, gdy cykl zdjęć będzie dokumentował zastosowanie różnych norm w jednym procesie technologicznym. Dopuszcza się zdjęcie ukazujące niestosowanie normy tam, gdzie powinno się jej przestrzegać (lub ją zastosować).

Można wykonać zdjęcie pokazujące zastosowanie norm bhp, norm stosowanych przy wytwarzaniu ciasta drożdżowego itp.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ZSPS w Łodzi.

Czas trwania konkursu: od 4.04.2016 (poniedziałek) do 22.04.2016 (piątek) do godz. 20:00.

Przystąpienie do konkursu polega na zgłoszeniu prac fotograficznych.

Wszelkie szczegóły dotyczące wykonania zdjęć oraz sposobu ich przekazania opisane są w regulaminie, który znajduje się u organizatorek konkursu (Izabeli Rosiak i Ewy Zdziemborskiej-Jatczak), jak również na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie „Normalizacja” przy sali 133.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni (nagroda rzeczowa oraz ocena z przedmiotu zawodowego, ustalonego – w zależności od klasy – przez dyrekcję szkoły). 
 

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Normy w moim życiu”

 

I. Cele i problematyka konkursu

1. Organizatorkami konkursu są Izabela Rosiak i Ewa Zdziemborska-Jatczak – nauczycielki Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi.
2. Cele konkursu:

- popularyzacja fotografii jako sposobu dokumentowania świata i zachodzących w nim procesów;

- podnoszenie umiejętności fotografowania zjawisk/procesów;

- uświadomienie istnienia różnorodnych norm i ich powszechnego występowania;

- rozwijanie zainteresowań uczniów normami i ich wpływem na nasze codzienne życie, również  zawodowe;

- uświadomienie konieczności przestrzegania norm, szczególnie w życiu zawodowym; 

3. Tematyka zdjęć „NORMY W MOIM ŻYCIU”.

Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zdjęcia/cyklu zdjęć (max. 6), dokumentujących wykorzystanie norm w codziennym życiu. Można uwzględnić więcej niż jedną normę tylko wtedy, gdy cykl zdjęć będzie dokumentował zastosowanie różnych norm w jednym procesie technologicznym. Dopuszcza się zdjęcie, ukazujące niestosowanie normy tam, gdzie powinno się jej przestrzegać (lub ją zastosować).

Można wykonać zdjęcie pokazujące zastosowanie norm bhp, norm stosowanych przy wytwarzaniu ciasta drożdżowego itp. 

II.Zasady konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ZSPS w Łodzi. 
2. Czas trwania konkursu: 04.04.2016 - 22.04.2016 (piątek) do godz. 20.00.

3. Przystąpienie do konkursu polega na zgłoszeniu prac fotograficznych.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz potwierdza, że:

a/ Posiada pełnię praw autorskich (lub jest współautorem) do zgłoszonej pracy. Zgłoszona praca została przez autora wykonana osobiście, nie jest kopią ani przetworzeniem pracy wykonanej przez inną osobę/-y;

b/ Nie narusza praw autorskich osób trzecich;

c/ Nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały uwiecznione oraz że uczestnik uzyskał zgodę na wykorzystanie wizerunku osób ukazanych na zdjęciu zgodnie z niniejszym regulaminem.

5. Zdjęcia mogą zgłaszać uczniowie ZSPS, nazywani  w niniejszym Regulaminie - Uczestnikami.

6. Każdy Uczestnik może zgłosić 1 zdjęcie lub cykl zdjęć. Informacje szczegółowe - pkt. I.3.

7. Wymagania dotyczące zdjęć:

- muszą być zapisane w formacie JPEG. Zdjęcie musi być podpisane tytułem i godłem. W przypadku cyklu zdjęć obok tytułu i godła autora musi być numer zdjęcia, np. Budownictwo_Kostka1; Budownictwo_Kostka2…

- zdjęcia należy przesłać na mejla: ezj@interia.pl. W  temacie należy napisać - Konkurs_Normy w-moim-życiu

- odszyfrowanie godła (tzn. podanie godła oraz nazwiska i imienia autora zdjęć oraz klasy) musi być zamieszczone w osobnym mejlu w treści wiadomości. Temat mejla: Godło_ Normy w-moim-życiu

- zdjęcia należy przesłać jako załącznik drogą mejlową.  Jedno zdjęcie może mieć maksymalnie 1KB. Jeżeli nie ma możliwości wysłania całego cyklu zdjęć w 1 mejlu - należy przesłać zdjęcia w 2 mejlach. Do tematu wiadomości należy dodać 1 (jako cz.1) lub 2 (cz.2).

- nie jest dopuszczona żadna ingerencja w zdjęcie, tj. korekty kolorystyczne, retusz, obróbka w GIMP-ie lub Photoshopie.

III.Rozstrzygnięcie konkursu

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez Jury Konkursu,  w składzie ustalonym przez Organizatorki.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 29 kwietnia 2016r. Zwycięzcy konkursu zostaną o tym powiadomieni drogą mailową. Informacja pojawi się także jako ogłoszenie w dzienniku elektronicznym.

3. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni (nagroda rzeczowa, ocena z przedmiotu zawodowego- ustalonego- w zależności od klasy- przez Dyrekcję Szkoły).  Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

4. Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz gablocie szkolnej „Normalizacja” przy pracowni 133.

IV.Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika, w tym zamieszczenia prac na stronie internetowej szkoły, gablotach, działaniach związanych z promocją Szkoły czy udokumentowaniem jej działalności.

2. Organizatorki nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestnika, także wobec osób trzecich.

3. Prace nie będą zwracane ich autorom.

4. Niniejszy regulamin zostanie wywieszony w gablocie „Normalizacja” przy sali 133, na stronie internetowej Szkoły, w ogłoszeniu w dzienniku Librus Synergia.

-----
Izabela Rosiak, 12.04.2016

Dział: